Οικονομικές Υποχρεώσεις

Τα μηνιαία δίδακτρα προκαταβάλλονται το πρώτο 7ήμερο κάθε μήνα. (Αν από σοβαρό λόγο υπάρχει αδυναμία καταβολής των διδάκτρων στις καθορισμένες ημερομηνίες, ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του ενημερώνει τη διεύθυνση του φροντιστηρίου και συμφωνεί μαζί της νέα ημερομηνία καταβολής τους)
Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο φροντιστήριο, ο μαθητής υποχρεούται στην καταβολή των διδάκτρων του μηνός κατά τον οποίο διέκοψε. Διακοπή της φοίτησης ή μη προσέλευση δεν συνεπάγεται επιστροφή των διδάκτρων. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο μαθητής δεν εγγραφεί στην αρχή του μηνός υποχρεούται στην καταβολή μόνο των διδάκτρων που αναλογούν στις ημέρες φοίτησης του στο φροντιστήριο.
  Κάθε κηδεμόνας με την εγγραφή του παιδιού του παραλαμβάνει ιδιωτικό συμφωνητικό που ηθικά και νομικά κατοχυρώνει τα συμφωνηθέντα ανάμεσα στο φροντιστήριο και την οικογένεια του μαθητή.