Υπολογισμός Μορίων

Υπολογισμός Μορίων

Ο υπολογισμός των μορίων αλλάζει ανάλογα με το τρέχων σύστημα εισαγωγής. Στην τρέχουσα περίοδο τα μόρια υπολογίζονται με τον εξής απλό τρόπο:

Προσθέτουμε τις βαθμολογίες στα 4 μαθήματα και κατόπιν βγάζουμε το μέσο όρο. Έπειτα πολλαπλασιάζουμε επι 1000.

Παράδειγμα. Ενας μαθητής έχει γράψει στα τεσσερα μαθήματα που εξετάστηκε τις βαθμολογίες: 15,4 , 16,2  17 και 18,4 

Το άθροισμα των βαθμών είναι 67 και ο μέσος όρος τους 16,75. Αρα ο μαθητής έχει 16750 μόρια.